Nếu chưa hài lòng với phiên bản miễn phí này, bạn có thể đăng ký dùng thử phiên bản cao cấp hơn tại đây

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Video hướng dẫn đăng ký và sử sụng

Admin
Đăng ký tài
khoản quản trị
Đăng nhập và
cài đặt thông tin
Cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên
Nhân viên
Tải ứng dụng điện thoại
Đăng nhập và chấm công
Admin
Quản lý chấm công
Theo dõi báo cáo

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ DÀNH CHO ADMIN

Đăng ký tài khoản

+ Đăng ký

+ Đăng nhập

Xem hướng dẫn

Cài đặt hệ thống

+ Cài đặt thông số máy

+ Cài đặt wifi

Xem hướng dẫn

Cài đặt nhân viên

Xem hướng dẫn

Quản lý chấm công

+ Theo dõi chấm công từ nhân viên

+ Admin chấm công giúp nhân viên

Xem hướng dẫn

Xem báo cáo

Xem hướng dẫn

CÁC CHỨC NĂNG APP DÀNH CHO NHÂN VIÊN

Video hướng dẫn nhân viên sử dụng app

Tải app và đăng nhập

Xem hướng dẫn

Chấm công

Xem hướng dẫn

Xem lịch sử chấm công

Xem hướng dẫn

Đổi mật khẩu

Xem hướng dẫn